წიგნები

აქ არის Google Drive-ს ბმული, რომელშიც არის წიგნები პროგრამირებაზე და არა მარტო პროგრამირებაზე.

Drive-ს ბმული

Advertisements

2 thoughts on “წიგნები

 1. თუ ვინმემ იცთ პასუხები ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ

  1. algoriTms, romelSic yvela moqmedeba erTimeoris miyolebiT sruldeba da gamoTvlebis mimarTuleba sawyisi monacemebis konkretul mniSvnelobebze ar aris damokidebuli, ewodeba:
  1. wrfivi struqturis algoriTmi
  2. ganStoebuli struqturis algoriTmi
  3. cikluri struqturis algoriTmi
  4. arawrfivi struqturis algoriTmi
  2.algoriTms, romelSic moqmedebaTa Sesrulebis Tanmimdvroba da gamoTvlebis mimarTuleba logikuri pirobis mixedviT icvleba, ewodeba:
  1. wrfivi struqturis algoriTmi
  2. ganStoebuli struqturis algoriTmi
  3. cxriluri struqturis algoriTmi
  4. cikluri struqturis algoriTmi
  3.cikls, romelSic elementarul proceduraTa gameorebis ricxvis winaswar gansazRvra SeuZlebelia, ewodeba:
  1. iteraciuli cikli
  2. ariTmetikuli cikli
  3. geometriuli cikli
  4. usasrulo cikli
  4.cikls, romelic Tavis tanSi Seicavs sxva ciklebs, ewodeba:
  1. martivi cikli
  2. Sida cikli
  3. gare cikli
  4. usasrulo cikli
  5.algoriTmis blok-sqemaSi informaciis nakadis xazebis ZiriTad mimarTulebad miRebulia
  1. mimarTuleba zemodan qvemoT da marcxnidan marjvniv
  2. mimarTuleba zemodan qvemoT da marjvnidan marcxniv
  3. mimarTuleba qvemodan zemoT da marcxnidan marjvniv
  4. mimarTuleba qvemodan zemoT da marjvnidan marcxniv
  6.ras uwodeben ciklis mmarTvel parametrs, romlis mniSvneloba TanmimdevrobiT mcirdeba:
  1. ukumTvlels
  2. bijs
  3. pirdapir mTvlels
  4. indeqss
  7.risi toli SeiZleba iyos im cvladis sawyisi mniSvneloba, romelSic grovdeba garkveuli ricxviTi monacemebis namravli:
  1. nulis
  2. erTis
  3. oris
  4. aTis
  8.ras udris erTganzomilebiani masivis pirveli elementis indeqsis sawyisi mniSvneloba da misi cvlilebis biji, Tu saWiroa masividan luwindeqsiani elementebis amorCeva
  1. indeqsi – ors, cvlilebis biji – erTs
  2. indeqsi – erTs, cvlilebis biji – ors
  3. indeqsi – erTs, cvlilebis biji – erTs
  4. indeqsi – ors, cvlilebis biji – ors
  9.ras vuwodebT erTnairi maxasiaTeblebis mqone skalaruli cvladebis marTkuTxa cxrils?
  1. matricas
  2. struqturas
  3. veqtors
  4. funqcias
  10.algoriTmizaciis TeoriaSi ″=″ simbolo aRniSnavs:
  1. tolobis operacias
  2. miniWebis operacias
  3. dekrementis operacias
  4. inkrementis operacias
  11. risi toli SeiZleba iyos im cvladis sawyisi mniSvneloba, romelSic grovdeba garkveuli ricxviTi monacemebis jami:
  1. nulis
  2. erTis
  3. oris
  4. aTis
  12. qvemoT CamoTvlili pirovnebebidan romlis saxelTanaa dakavSirebuli algoriTmis cneba:
  1. evklides
  2. eratosTenes
  3. alxorezmis
  4. fibonaCis
  13. ras gansazRvravs evklides algoriTmi:
  1. ori naturaluri ricxvis umcires saerTo jerads
  2. ori naturaluri ricxvis udides saerTo gamyofs
  3. martiv ricxvebs
  4. mTel ricxvSi Semaval cifrTa jams
  14. ras gansazRvravs eratosTenes cxavis algoriTmi:
  1. martiv ricxvebs
  2. luw ricxvebs
  3. kent ricxvebs
  4. mTel ricxvSi Semaval cifrTa namravls
  15. ras warmoadgens ricxvTa Semdegi mimdevroba: 1 1 2 3 5 8 13 21…
  1. arauaryofiTi mTeli ricxvebis faqtorialebis mniSvnelobebs
  2. SemTxveviT ricxvebs
  3. fibonaCis ricxvebs
  4. arauaryofiTi mTeli ricxvebis jamis mniSvnelobebs
  16. cvlilebebis gaTvaliswinebiT romeli algoriTmi SegviZlia gamoviyenoT ori naturaluri ricxvis umciresi saerTo jeradis gansazRvris dros:
  1. evklides algoriTmi
  2. eratosTenes algoriTmi
  3. wrfivi Zebnis meTodi
  4. dixotomiis meTodi
  17. CamoTvlilTagan romelia masivebSi saWiro mniSvnelobis elementis Zebnis yvelaze swrafi meTodi:
  1. “CaZirvis” meTodi
  2. martivi gadanacvlebis meTodi
  3. wrfivi Zebnis meTodi
  4. dixotomiis meTodi
  18. CamoTvlilTagan romeli warmoadgens algoriTmis Tvisebas:
  1. universaloba
  2. Sedegianoba
  3. gasageboba
  4. zemoT warmodgenili yvela Tviseba
  19. romeli meTodi warmoadgens “CaZirvis” meTods:
  1. “buStisebri” daxarisxebis meTodi
  2. martivi gadanacvlebis meTodi
  3. wrfivi Zebnis meTodi
  4. kombinirebuli daxarisxebis meTodi
  20. masivSi Semavali kenti mniSvnelobis elementebis saSualo
  ariTmetikuli tolia:
  1. masivis elementebis jami gayofili kenti mniSvnelobis elementebis
  raodenobaze
  2. masivis kenti mniSvnelobis elementebis jami gayofili kenti
  mniSvnelobis elementebis raodenobaze
  3. masivis elementebis jami gayofili maT raodenobaze
  4. masivis kenti mniSvnelobis elementebis jami gayofili masivis elementebis
  saerTo raodenobaze
  21. kvadratul matricaSi romeli elementebia ganTavsebuli mTavari diagonalis zemoT:
  1. elementebi, romelTa striqonis indeqsi metia svetis indeqsze
  2. elementebi, romelTa striqonis indeqsi naklebia svetis indeqsze
  3. elementebi, romelTa striqonis indeqsi tolia svetis indeqsis
  4. elementebi, romelTa striqonis indeqsi metia an toli svetis
  indeqsis
  22. ra ewodeba algoriTmis Tvisebas, romlis drosac algoriTmi swor Sedegs iZleva nebismieri dasaSvebi sawyisi mniSvnelobebis dros:
  1. Sedegianoba
  2. gasageboba
  3. universaloba
  4. diskretuloba
  23. ras gulisxmobs algoriTmis Sedegianobis Tviseba:
  1. nebismier SemTxvevaSi swori Sedegis miRebas
  2. sasrul droSi usasrulo bijebis SemTxvevaSi Sedegis miRebas
  3. sasrul droSi sasruli bijebis SemTxvevaSi swori Sedegis miRebas
  4. algoriTmis warmodgenas calkeuli nawilebis saxiT
  24. ra formiT SeiZleba warmovadginoT algoriTmi:
  1. cxriluri formiT
  2. fsevdokodebis saxiT
  3. grafikuli formiT
  4. zemoT CamoTvlili nebismieri formiT
  25. CamoTvlilTagan romeli warmoadgens algoriTmebis aratradiciul (klasikur) variants:
  1. ganStoebadi struqturis algoriTmebi
  2. genetikuri algoriTmebi
  3. cikluri struqturis algoriTmebi
  4. wrfivi struqturis algoriTmebi

  2. daprogrameba
  4.1. daprogramebaSi romeli mmarTveli struqtura ar arsebobs?
  1. wrfivi
  2. ganStoebadi
  3. cikluri
  4. standartuli
  4.2.ra ewodeba logikuri pirobis mixedviT ciklis Sewyvetis process?
  1. programis Cacikvla
  2. rekursiis movlena
  3. ciklidan alternatiuli gamosvla
  4. rTuli cikluri procesi
  4.3.masivSi TviToeuli cvladis indeqsebis raodenoba gansazRvravs:
  1. masivis zomas
  2. masivis ganzomilebas
  3. masivis sawyis misamarTs kompiuteris mexsierebaSi
  4. masivis elementebis raodenobas
  4.4.masivSi Semavali elementebis raodenoba gansazRvravs:
  1. masivis zomas
  2. masivis ganzomilebas
  3. indeqsebis raodenobas
  4. masivis elementebis mier egm-is mexsierebis dakavebul ujredebs
  4.5. ciklis mmarTveli parametris sawyisi mniSvneloba naklebia mis saboloo mniSvnelobaze. rogori unda iyos mmarTveli parametris
  cvlilebis biji, rom programa ar Caiciklos?
  1. dadebiTi
  2. uaryofiTi
  3. nuli
  4. nulisgan gansxvavebuli
  4.6. masivis elementebis dalagebas maTi zrdadobis an klebadobis mixedviT ewodeba:
  1. kompilacia
  2. interpretacia
  3. redaqtireba
  4. daxarisxeba
  4.7.logikuri “da” operaciis Sesasruleblad sakmarisia:
  1. mocemuli pirobebidan erT-erTis WeSmariteba
  2. mocemuli pirobebis mcdaroba
  3. mocemuli pirobebis WeSmaritoba
  4. igi sruldeba WeSmariteba-mcdarobis pirobis damoukideblad
  4.8.ariTmetikuli operaciebis Sesrulebis Tanmimdevroba prioritetebis mixedviT Semdegia:
  1. Sekreba, gamokleba, gamravleba, gayofa
  2. gayofa, Sekreba, gamravleba, gamokleba
  3. gamravleba, gayofa, Sekreba, gamokleba
  4. ar aqvs arsebiTi mniSvneloba
  4.9. rogoria miniWebis operaciis asociaturoba:
  1. marcxnidan marjvniv
  2. marjvnidan marcxniv
  3. nebismieri mimarTulebiT
  4. operaciis aRmniSvneli niSnidan marjvniv
  4.10. CamoTvlilTagan romeli ar wamoadgens obieqtze orientirebuli daprogramebis ZiriTad princips:
  1. inkafsulacia
  2. memkvidreobiToba
  3. kompozicia
  4. polimorfizmi
  4.11. rekursiuls warmoadgens funqcia, romelsac SeuZlia:
  1. sakuTari Tavis gamoZaxeba
  2. sxva funqciis gamoZaxeba
  3. mxolod gamoTvlebis warmoeba
  4. mxolod teqsturi Setyobinebis gamotana
  4.12. daprogramebaSi dauSvebelia:
  1. funqciaSi sxva funqciis prototipis aRwera
  2. funqciaSi sxva funqciis aRwera
  3. mTavar funqciaSi nebismieri sxva funqciis gamoZaxeba
  4. programaSi funqciis prototipis Cawera
  4.13. daprogramebaSi polimorfizmi niSnavs:
  1. kompozicias klasebis SemTxvevaSi
  2. mravalformianobas funqciaTa gadatvirtvis SemTxvevaSi
  3. memkvidreobiTobas klasebis ierarqiul struqturaSi
  4. abstraqtul klasebs
  4.14. memkvidreobiTobis ierarqiul struqturaSi klasi SeiZleba iyos:
  1. memkvidre (Svilobili)
  2. sabaziso (mSobeli)
  3. sabazisoc da amavdroulad memkvidrec
  4. zemoT warmodgenili yvela varianti sworia
  4.15 daprogramebaSi mimTiTebeli (pointer) warmoadgens:
  1. mTeli tipis cvlads
  2. nebismier cvlads
  3. cvlads, romelsac sakuTari mniSvnelobis saxiT gaaCnia im cvladis misamarTi,
  romelzec is miuTiTebs
  4. cvlads, romelsac sakuTari mniSvnelobis saxiT gaaCnia im cvladis
  mniSvneloba romelzec is miuTiTebs
  4.16 masivis farglebSi romeli operaciis Sesrulebaa dauSvebeli mimTiTeblebze (pointers):
  1. inkrementis
  2. dekrementis
  3. axarisxebis
  4. Sedarebis
  4.17 daprogramebaSi funqciis prototipis aRwerisas ar aris
  savaldebulo:
  1. parametrebis tipebis miTiTeba
  2. funqciis saxelis miTiTeba
  3. sakvanZo sityvis void/an dasabrunebeli Sedegis tipis miTiTeba
  4. parametrebis identifikatorebis miTiTeba
  4.18 daprogramebaSi miniWebis operaciis gamoyenebiT ariTmetikuli operaciebis kompaqturi Cawera warmoadgens:
  1. saSualebas, romelic Sesabamisi operaciis Sesrulebis siswrafes zrdis
  2. ubralod Sesabamisi operaciis kompaqtur Canawers
  3. daprogramebis stils
  4. yvela zemoT CamoTvlili varianti sworia
  4.19 Canawerix++ warmoadgens:
  1. inkrementis operaciis prefiqsul formas
  2. inkrementis operaciis postfiqsur formas
  3. dekrementis operaciis postfiqsur formas
  4. dekrementis operaciis prefiqsul formas
  4.20 operacia!(x>0) warmoadgens:
  1. binarul operacis
  2. unarul operacis
  3. ternerul operacis
  4. rogorc unarul, aseve binarul operacias
  4.21 terneruli ewodeba operacias, romelic Sedgeba:
  1. erTi operandisgan
  2. ori operandisgan
  3. sami operandisgan
  4. samze meti operandisgan
  4.22 operaciis Sesrulebis asociaturoba gansazRvravs:
  1. operaciis Sesrulebis mimarTulebas
  2. operaciis Sesrulebis Sedegs
  3. operaciis Sesrulebis prioritets
  4. operaciis Sesrulebis SesaZlo variants
  4.23 daprogrmebaSi funqciis gansazRvra (deklarireba) aucileblad unda moicavdes:
  1. funqciis saxels, dasabrunebeli Sedegis tips /an void sakvanZo sityvas
  2. parametrebis tipebs, maT raodenobas da identifikatorebs (maTi
  arsebobis SemTxvevaSi)
  3. funqciis tans
  4. yvela zemoT CamoTvlili varianti sworia
  4.24 programaSi komentari SeiZleba ganvaTavsoT:
  1. mxolod programis dasawyisSi
  2. mxolod programis bolos
  3. mxolod programis Sua nawilSi
  4. programis nebismier adgilas
  4.25 klasis interfeisis misi realizaciisagan gamoyofas warmoadgens:
  1. inkafsulacia
  2. kompozicia
  3. abstraqcia
  4. polimorfizmi

 2. გეპეის სამაგისტროს კითხვები 😀 მეც ამას ვეძებ და ვერ ვიპოვე.

Leave a Reply / უპასუხე

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s