2012 წლის მათემატიკის საატესტატო გამოცდის პრეტესტის ამოხსნები (III ნაწილი)

1035:23=      45

16a– 25b=     (4a–5b)(4a+5b)

იპოვეთ a,  თუ 2x2 – ax –­ = 0  განტოლების ამონახსნებია –1 და 3.   4

რა ციფრი უნდა ჩავსვათ 2304*01 რიცხვში *-ის ნაცვლად, რომ მიღებული რიცხვი იყოფოდეს 9–ზე?    8

იპოვეთ x2+1 ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.  [1; +უსასრულობა) 

ABC სამკუთხედში O  არის სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი. იპოვეთ BM  მედიანა, თუ BO= 6 სმ.  9

როგორ შეიცვლება ჯამი, თუ მისი  პირველი შესაკრები გაიზრდება 20 – ით, ხოლო მეორე – შემცირდება 15 – ით?  გაიზრდება 5-ით

ოთხი ერთმანეთის მომდევნო მთელი რიცხვიდან ყველაზე მცირეა a . როგორ გამოისახება ამ რიცხვების საშუალო არითმეტიკული?  (2a+3)/2

კლასში 30 მოსწავლეა. მათმა 20%-მა მათემატიკის ტესტში მიიღო უმაღლესი შეფასება. რამდენმა მოსწავლემ ვერ მიიღო მათემატიკის ტესტში უმაღლესი შეფასება?   24

იპოვეთ 2012 -ის თავისივე ციფრთა ჯამზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.   2

ტესტებში გიორგის მიერ მიღებული ქულებია 47, 55, და 47. ამ მონაცემებისათვის ქვე­მოთ ჩამო­თვლი­ლი რომელი დებულებაა ჭეშმარიტი?    საშუალო < მოდა

 

6000000 სმ    =   6.105 დმ

რომელი ხდომილება განხორციელდება აუცილებლად ერთი მონეტის ერთჯერ აგდებისას?  მოვიდა ერთი ღერბი ან ერთი საფასური

როგორ შეიცვლება სხვაობა თუ საკლები გაიზრდება 100 – ით, ხოლო მაკლები შემცირდება 20 –  ით?   გაიზრდება 120-ით

Advertisements

Leave a Reply / უპასუხე

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s